top of page

En målrettet og strategisk tilnærming til kulturbygging 

Medarbeidersamlinger som forsterker kulturen - vi kaller det læringskatalysator

Ulike virksomheter møter forskjellige utfordringer på veien mot sine mål. Noen ganger er ikke den interne samhandlingen på plass. For andre er ikke virksomhetens strategi forankret hos de ansatte. Eller kanskje man opplever at de ansatte ikke etterlever verdier eller kundeløfte? Felles for mange av utfordringene er at man trenger å forsterke virksomhetens kultur for å få organisasjonen til å yte maksimalt. Slik sikrer man at virksomheten når målene sine!

 

Arrangementer som samler de ansatte er et viktig verktøy for å få til dette. Medarbeiderturer, kick off, onboarding eller andre typer samlinger kan brukes strategisk for å forsterke sentrale aspekter ved bedriftens kultur. Slik hjelper vi våre kunder å realisere sine mål - gjennom å bruke samlingen som en læringskatalysator for kulturforsterkning!

Screenshot 2020-11-06 at 14.50.21.png

Hvordan sikrer man avkastning på medarbeidersamlingen?

Faglig innhold og kulturbyggende aktiviteter må reflektere det overordnede formålet med samlingen.

Screenshot 2020-10-28 at 12.57.07.png

Hva er virksomhetens visjon for fremtiden? Hvilke utfordringer må man løse for å oppfylle denne visjonen?  Disse sentrale spørsmålene gir en klar visjon for hva man ønsker å oppnå med samlingen. Dette legger igjen føringer for faglig innhold, samt hvilke aktiviteter som kan forsterke verdier og adferd som støtter virksomhetens strategi og mål. 

Utbyttet av samlingens faginnhold og kulturbyggende aktiviteter forsterkes ved at man tilrettelegger for sosial nettverksbygging mellom de ansatte. Det sosiale aspektet er ikke bare et hyggelig biprodukt av å samles, men sentralt for læringsutbyttet. Gleden over en felles opplevelse i nye rammer og det å knytte nye bånd på tvers av avdelinger og fagområder, binder de ansatte sammen og legger grunnlag for sosial integrasjon, relasjonsbygging og kompetansedeling.

Med en klar visjon for samlingen får man optimalt samspill mellom de faglige, kulturbyggende og sosiale dimensjonene. Samlingen vil da fungere som en læringskatalysator som legger grunnlaget for felles forståelse og forankring av virksomhetens strategiske mål, kundeløfte og verdier, slik at alle drar i samme retning mot samme mål. Slik skaper samlingen langsiktig verdi!

Event canvas som analyseverktøy gir fokus og retning for samlingen

I tett samarbeid med våre kunder skreddersyr vi samlinger og utviklingsprosesser som skaper felles kultur, kollektiv læring, mening - og verdi. Vi jobber metodisk, med vårt event canvas som analyseverktøy, for å sikre forståelse for kundens utfordringer og mål. 

 

I felleskap med kunden kartlegger vi:

  • Hva man ønsker å oppnå med å samles

  • Forventninger til arrangementet fra forskjellige interessenter i bedriften

  • Adferdsmønstre som bør adresseres + ønsket endring i adferd

  • Hva slags opplevelse kunden ønsker seg

  • Hvilke oppgaver som skal løses

  • Konkrete læringsmål

  • Hvilken gevinst samlingen skal gi kunden

 

Analysen gir konsept og retning for arrangementet som helhet, før vi jobber videre med å finne den rette rammen for samlingen, samt definere innholdselementer for både uformell og strukturell læring, Slik kan vi designe en samling med de virkemidler som best egner seg til å møte kundens behov.

IMG_3303.JPG
IMG_2876.jpg

Verktøy for strategiprosesser og fokusert kulturbygging

Kulturbygging og strategiarbeid skal være involverende og energigivende! I tillegg skal det skape verdi for virksomheten.

Det er når strategi oversettes til adferd at både mennesker og organisasjoner utvikles. Det betyr at verdier og kundeløfte ikke bør være tomme ord på en nettside eller i en presentasjon. Man må sikre forståelse og forankring hos de ansatte - verdiene skal etterleves, og kundeløftet leveres på.

 

Derfor har vi utviklet konkrete verktøy som skaper eierskap til - og engasjement for - virksomhetens retning og verdigrunnlag.  

bottom of page